A G�RD�L�KENY ELJ�R�S

 

Az elj�r�si folyamat logikai rendszere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Itt az �gyf�l k�zvetlen kapcsolatban van az �sszes f�llel, aki az elj�r�ssal kapcsolatosan �rdekelt (m�g akkor is, ha az 1-t �gyv�dj�n, a 2.-3.-t a k�l�nb�z� felek �gyf�lszolg�lati irod�j�n kereszt�l) �gyf�lszolg�lat n�lk�l a folyamat egy, nem �rdemi r�sz�nek id�- �s munkaig�nye az �rdemi �gyint�z�s szervezet�t terheln� meg; a marad�k r�sze az �gyf�l feladata, ez�rt a teljes folyamat idej�t tervezhetetlenn�, �gy garant�lhatatlann� tenn�.

 

Az elj�r�s egy �gyf�lszolg�lati iroda k�zbeiktat�sa szerint rendezettebb:

 

�gyf�l

�gyf�lszolg�lat

�rdemi �gyint�z�s

D�nt�s

�gyf.Ir.

 

 

- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

 

- -

 

 

 

Inform�ci� �s felt�tel halmaz

Vonatkoz� rendelkez�sek �s felt�telek szerinti rendez�s

Felt�telek teljes�l�sekor d�nt�s el�k�sz�t�s

Pecs�t,

al��r�s

Enged�ly kiad�sa

Folyamat elemz�s

Kritikus pontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Enged�lyez� �gyf�lszolg�lata az elj�r�st tervezhet�bb� teszi, de a harmadik felek felt�telrendszer�nek val� megfelel�s m�g mindig az �gyf�l �gyint�z�s�nek f�ggv�nye.

Sok enged�lyez�nek van saj�t �gyf�lszolg�lata, amelynek fenntart�sa egyr�szt nem gazdas�gos, m�sr�szt az �gy hossz� ideig az enged�lyez� szervezet�n bel�l v�r az �rdemi �gyint�z�s megkezd�s�re:

 

1. T�j�koz�d�s, dokumentumok

(+hi�nyp�tl�s.)

 

 

+2. ellen�rz�s, �rdemi �gyint�z�s, d�nt�s, enged�ly

 

Amikor az �rdemi �gyint�z� szervezet�nek nem �ri meg egy �gyf�lszolg�lati irod�t �zemeltetni gazdas�gi vagy hat�konys�gi szempontb�l, akkor �rdemes kihelyezni az �gyf�lszolg�latot egy erre szakosodott �ltal�nos �gyf�lszolg�lati szervezethez. �gy:

 

T�j�koz�d�s, dokumentumok

 

 

(+esetleges hi�nyp�tl�s)

2. ut�ellen�rz�s, �rd. �gyint�z�s, d�nt�s, enged�ly

1.�gyf�lszolg�lat (+el�ellen�rz�s)

 

 

 

Az (alv�llalkoz�) �gyf�lszolg�lati iroda csak akkor l�tjogosult, ha az el�felt�telek megl�te eset�n egyr�szt az �gyf�l fel� v�lem�nyezni tudja az �rdemi �gyint�z�s kimenetel�t, m�sr�szt biztos�tani tudja, hogy Enged�lyez�nek csak �rdemi �gyint�z�sre alkalmas �gyet ad �t � �gy megel�zze a hi�nyp�tl�sok sz�ks�g�nek felmer�l�s�t.

 

Az (alv�llalkoz�) �gyf�lszolg�lati Iroda m�k�d�si folyamata:

 

1.      El�k�sz�t�s

a.      Az adott Enged�lyez� elj�r�sainak, elv�r�sainak, az elj�r�ssal esetleg kapcsolatos rendeletek, szab�lyok megismer�se;

b.      A fentiek alapj�n az �gyf�lszolg�lati tev�kenys�gre alkalmas adatb�zis kialak�t�sa;

2.      �gyf�lkapcsolat

a.      �gyf�l ell�t�sa a teljes elj�r�sra vonatkoz� inform�ci�val:

1.      Vonatkoz� szab�lyok, rendeletek sz�vege

2.      Elj�r�si t�rk�p (�temez�s)

3.      �gyf�l �ltal beny�jtand� iratok, igazol�sok felsorol�sa

4.      �rlapok

5.      Ellen�rz� list�k

b.      Seg�ts�gny�jt�s a dokumentumcsomag �ssze�ll�t�s�ban, az �gyint�z�s kimenet�nek v�lem�nyez�se, majd a d�nt�s �tad�sa �gyf�l fel�.

3.      Enged�lyez� kapcsolat

a.      Tipikus: �rdemi �gyint�z�sre �tad�s �s a megsz�letett d�nt�s �tv�tele

b.      Egyedi: �ll�sfoglal�s k�r�se.


AZ �GYF�LSZOLG�LATI IRODA JOG�LL�SA

 

Az �gyf�lszolg�lati iroda feladata ell�t�sa sor�n kett�s jogviszonyban �ll, amelynek szerepl�i:

1.      Az elj�r� (enged�lyez�) szervezet, mint Megb�z�

2.      A k�rv�nyt (elj�r�st) kezdem�nyez� szem�ly vagy szervezet, mint �gyf�l

3.      Az �gyf�lszolg�lati szervezet, mint Iroda.

 

Megb�z� �s Iroda �ltal�nos jogviszonya

 

1.      Megb�z� v�llalja, hogy Iroda r�sz�re az �rdemi �gyint�z�shez sz�ks�ges inform�ci�k tartalm�nak �s form�j�nak teljes k�r�t �tadja azzal a c�llal, hogy Iroda az �tadott inform�ci�kat Megb�z� potenci�lis �gyfelei, az Iroda �gyfelei fel� kommunik�lja.

 

2.      Iroda v�llalja, hogy Megb�z� potenci�lis �gyfeleit (az Iroda �gyfeleit) egy kult�r�lt k�rnyezetben fogadja, �rdekl�d�sre az 1. alapj�n a lehet� legsz�lesebb k�rben t�j�koztatja, illetve k�l�n megb�z�s alapj�n kiszolg�lja �ket.

 

3.      Megb�z� felruh�zza Irod�t ellen�rz�-lista szint� v�lem�nyez�si joggal, de �rdemi d�nt�shozatali joggal nem.

 

4.      Iroda v�llalja, hogy �gyfeleit�l az 1. alapj�n az �rdemi �gyint�z�shez sz�ks�ges dokumentumcsomagot begy�jti, �s kiz�r�lag a 3. alapj�n alkotott teljess�gi v�lem�ny alapj�n tov�bb�tja azt Megb�z� fel�.

 

5.      Megb�z� v�llalja, hogy a 4. szerint �tadott dokumentumcsomag �rdemi �gyint�z�s�t k�vet�en meghozott d�nt�s�t az 1.-ben lefektetett hat�rid�n bel�l Irod�nak visszajuttatja.

 

6.      Megb�z� v�llalja, hogy az 1. felt�telrendszer b�rmely v�ltoz�stat�s�r�l Irod�t azonnal �rtes�ti, valamint azt, hogy az ilyen �rtes�t�s id�pontj�ban m�r folyamatban l�v� �s a kor�bbi szab�lyok szerint teljes dokumentumcsomag �rdemi �gyint�z�s�t nem tagadja meg visszamen�leges hat�llyal.

 

7.      Megb�z� v�llalja, amennyiben a dokumentumcsomag �ssze�ll�t�s�t egy olyan egyedi k�r�lm�ny akad�lyozza, amelynek �rtelmez�s�re az 1.-ben nincs elegend� vagy egy�rtelm� inform�ci�, hogy Iroda k�r�s�re, meg�llapodott hat�rid�n bel�l egy�rtelm�, �r�sos �ll�sfoglal�ssal seg�ti Iroda munk�j�t

 

8.      Iroda v�llalja, hogy �gyf�lszolg�lat�nak min�s�g�t folyamatosan fel�lvizsg�lja, jav�tja, �s, amennyiben ez indokolt, Megb�z� fel� javaslatot tesz az elj�r�s hat�konyabb� t�tele �rdek�ben.

 

9.      Megb�z� v�llalja, hogy c�ljai megval�s�t�s�t seg�t� �gyf�lszolg�lati tev�kenys�ge �tv�llal�s�nak fej�ben egy meghat�rozott rendszerben lefektetett d�ja(ka)t fizet Irod�nak, f�ggetlen�l az elj�r�s siker�t�l vagy sikertelens�g�t�l, amennyiben Iroda az 1.-ban lefektetett inform�ci�k, valamint a 3.-ban lefektetett v�lem�ny alapj�n �tadta Megb�z�nak a dokumentumcsomagot �rdemi �gyint�z�sre.

 


�gyf�l �s Iroda �ltal�nos jogviszonya

 

0)     (El�zm�nyek)

a)     �gyf�l felkeresi Irod�t egy adott k�rv�nnyel (elj�r�ssal) kapcsolatos (tov�bbiakban: �gy) inform�ci��rt. Amennyiben Iroda az �gy nem kiz�r�lagosan megb�zott �gyf�lszolg�lata, t�j�koztatja �gyfelet, mely m�s szervezetekhez is fordulhat k�zvetlen�l.

b)     Iroda kijelenti �gyf�lnek, hogy:

I)                    Irod�t az adott �gyben illet�kes szervezet (tov�bbiakban: Megb�z�ja) megb�zta az adott �gyre vonatkoz� inform�ci�k, felt�telrendszer ismertet�s�re harmadik felek r�sz�re

II)                   Irod�t Megb�z�ja megb�zta �gyf�lszolg�lati tev�kenys�ggel, ezen bel�l, az �ltala meghat�rozott felt�telrendszernek megfelel�s v�lem�nyez�si, de nem d�nt�shozatali jog�val

 

1)     �gyf�l megb�zza Irod�t az �ggyel kapcsolatos teljes k�r� �gyint�z�ssel. Iroda a megb�z�s alapj�n �gyf�l k�pvisel�jek�nt j�r el.

 

2)     Iroda v�llalja, hogy Megb�z�ja �ltal rendelkez�s�re bocs�tott, az �gyre vonatkoz� inform�ci�k legsz�lesebb k�r�t, az �gyint�z�shez sz�ks�ges �rlapokat, t�rk�peket, tervrajzokat, bizonylatokat �s rendeleteket �gyf�l sz�m�ra �tadja, az �ssze�ll�tand� dokumentumcsomag ellen�rz� list�j�t �s a Megb�z� �ltal v�llalt hat�rid�k alapj�n �ssze�ll�tott teljes elj�r�si �temez�st �gyf�lnek �tadja �s elmagyar�zza.

 

3)     �gyf�l v�llalja, hogy a 2. ellen�rz�list�n szerepl� �rlapokat kit�lti, a sz�ks�ges dokumentumokat megszerzi, �s a teljes dokumentumcsomagot Irod�nak �tadja.

 

4)     A 3. dokumentumcsomag val�s�gtartalm��rt �gyf�l felel.

 

5)     Iroda v�llalja, hogy a 3. dokumentumcsomagot Megb�z�ja felt�telrendszere szerint, 0.b.II. alapj�n v�lem�nyezi, �s amennyiben teljesnek �t�li, azt is v�llalja, hogy Megb�z�ja �ltal lefektetett hat�rid�n bel�l Megb�z�ja d�nt�s�t �gyf�l sz�m�ra �tadja.

 

6)     Amennyiben �gyf�l a 2. dokumentumcsomagot az�rt nem tudja �ssze�ll�tani, mert egy egyedi k�r�lm�ny egy�rtelm� �rtelmez�s�t a 2. inform�ci� nem teszi lehet�v�, Iroda v�llalja, hogy Megb�z�ja egy�rtelm� �ll�sfoglal�s�t megszerzi a lehet� legr�videbb id�n bel�l.

 

7)     Iroda az �gyf�l �ltal szolg�ltatott adatokat, kiv�ve, ha �gyf�l m�sk�nt nem rendelkezik, az Adatv�delmi T�rv�ny �ltal meghat�rozott v�detts�gben r�szes�ti, �s Megb�z�j�n k�v�l m�s, harmadik feleknek azokat nem fedi fel.

 

8)     �gyf�l a megb�z�s al��r�s�val v�llalja, hogy az �gyint�z�si d�jat az el�re meg�llapodott felt�telek szerint Irod�nak megfizeti.